Archive

2023 1 2
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Search

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2022 р.

Title page

Content

WATER BIORESOURCES

Pichura V.I., Potravka L.O., Rutta O.V., Boloshkurenko O.S.

Kovalov M.M., Vasylkovska K.V., Moroz S.M.

AQUACULTURE

Buchkovska V.I., Ievstafiieva Yu.M.

Deren O.V., Korylyak M.Z., Dobryanska O.P., Koba S.A.

Kovalenko V.O., Zubchevskiy B.V.

Kozij M.S., Pelykh V.G., Kutishchev P.S.

Kozij M.S., Pelykh V.G., Kutishchev P.S.

Krasnopolska O.V., Kurinenko H.A.

Kukharets S.M., Ovdiyuk V.M., Ovdiyuk O.M.

Loshkova Yu.M., Shevchenko V.Yu.

Sharylo Yu.Ye., Vdovenko N.M., Matiiv I.L., Kovalenko B.Yu.

Shcherbatiuk N.V.

GYDROECOLOGY

Kuznietsov P.M., Biedunkova O.O.

Potravka L.O., Pichura V.I., Iljasevicius Konstantinas