Archive

2023 1 2
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Search

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2023 р.

Title page

Content

WATER BIORESOURCES

Burhaz M.I., Burhaz O.A.

Melnyshenko S.H.

Olifirenko V.V., Rutta O.V., Olifirenko P.V.

AQUACULTURE

Valerko R.A., Herasymchuk L.O., Patseva I.Н.

Dyudyayeva О.A.

Kutishchev P.S., Honcharova O.V.

GYDROECOLOGY

Biedunkova O.O., Yakhniuk A.O.

Ivanets O.R.

Marenkov O.M., Nesterenko O.S., Shmyhol N.V., Reshetniak D.S., Zamalin B.Yu., Yerukh M.M.

Pichura V.I., Potravka L.O.

METHODS AND TECHNIQUES

Kovalov M.M., Savchenko K.M., Yankovska Yа.I.

Botond Géza Kálmán, Frants V.