Archive

2024 1  
2023 1 2
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Search

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2021 р.

Title page

Content

WATER BIORESOURCES

Hnedina K.V., Nahornyi P.V.

Kovalov M.M., Zvezdun O.M.

Gurbyk, V.V., Shishman G.F., Bekh V.V., Kurinenko Н.A.

Kuts U.S., Kurinenko H.A., Tuchapsky Y.V.

AQUACULTURE

Grynevych N.E., Semaniuk N.V., Svitelskyi M.M., Trofymchuk A.M., Khomiak O.A., Prysiazhniuk N.M.

Dyudyaeva O.A., Rutta O.V.

Chepil L.V., Kurbatova I.M., Vydryk A.V., Makarenko A.A.

Sharylo Yu.Ye., Poplavska O.S., Herasymchuk V.V., Babir A.M.

Sharylo Yu.Ye., Gerasimchuk V.V., Derenko O.O.

HYDROECOLOGY

Herasymchuk L.O., Valerko R.A., Kalinichenko I.O.

Klymenko M.O., Biedunkova O.O., Pryshchepa A.M., Statnyk I.I., Kuryliuk O.M.

Nepran I.V.

Romanchuk M.Ye., Usachov O.D.

Skok S.V.

Tuchkovenko O.A., ,Tuchkovenko Yu.S.

CRAFT

Shcherbatiuk N.V.

METHODS AND TECHNIQUES

Bila T.A., Kozychar M.V., Lyashenko E.V.

ICHTHYOPARASITOLOGY

Olifirenko V.V., Kornienko V.O., Olifirenko A.A.

HISTORY PAGES

Buchkovska V.I., Ievstafiieva Yu.M.

Novitskyi R.O., Kochet V.M., Bajdak L.A.

OBITUARY

In memory of ichthyologist Volodymyr Mykolayovych Kochet (2.12.1963 – 22.05.2021) 247