Archive

2023 1 2
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Search

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2019 р.

Title page

Content

WATER BIORESOURCES

Bilyk А., Hrudko N.

Koziy M.S., Sherman I.M.

Kutishchev P.S.

Simon M., Zabytivskyi Yu., Hrytsyniak I.

Solomatina V.D., Pinkina T.V., Svitelskyi M.M., Feduchka M.I.

AQUACULTURE

Kozychar M.V., Olifirenko V.V., Podakov Ye.S.

Shekk P.V., Burgaz M.I.

METHODS AND TECHNIQUES

Morozov O.V., Morozov V.V., Isachenko S.O.

Pentilyuk R.S., Soborova O. M., Kudelina O.Y.

PAGES OF MEMORY

Dvoretsky A.I., Bajdak L.A. Professor G. B.

Tkachuk A.I.