Archive

2023 1 2
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Search

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2023 р.

Title page

Content

WATER BIORESOURCES

Burhaz M. I., Matviienko T. I.

Dyudyayeva O.

Kovalov M. M.

Kutishchev P. S., Shevchenko V. Yu.

Melnyshenko S. H.

AQUACULTURE

Honcharova O. V., Kutishchev P. S.

Olifirenko V. V., Kozichar M. V.

Soborova O. M., Sydorak R. V., Kudelina O. Yu.

GYDROECOLOGY

Biedunkova O. O., Statnyk I. I., Boiaryn M. V.

Breus D. S.

Yevtushenko O. T.

Pichura V. I., Potravka L. O., Rutta O. V.

Skok S. V.

CRAFT

Lichna A. I., Bezyk К. I., Kudelina O. Yu.

Semeniuk S. K., Kozychar M. V.

PAGES OF MEMORY

In Memory оf Galina Kurkubet