Архів номерів

2023 1  
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Пошук

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 1, 2018 р.

Title page

Content

AQUACULTURE

Zapryanova D., Atanasoff A., Nikolov G., Koynarski T.

Koziy A.M., Sherman I.M.

Kornienko V.O., Plugatarov V.A., Moshnjagul K.I.

WATER BIORESOURCES

Sasynovich М.А., Slukvin А.М., Alehnovich А.В.

Marenkov O.M., Zinchenko A.A.

Soborova O.M.

FISHING

Dvoretskyi A.I., Katan L.I., Baidak L.A., Dobrovolska O.V., Rozhkov V.V., Udovytskyi V.O., Volkov V.I., Strilets R.O.

Kharytonov M.M., Onyshchenko O.M., Dvoretsky A.I.

METHODS AND TECHNIQUES

Olifirenko V.V., Kozichar M.V.

Shakhman I.A., Bystriantseva A.N.

PAGES OF MEMORY