Архів номерів

2023 1 2
2022 1 2
2021 1 2
2020 1 2
2019 1 2
2018 1 2
2017 1 2

Пошук

baner1

baner1

unnamed

banner c111

images

Авторам

Редакція журналу «Водні біоресурси та аквакультура» (Категорія «Б»)

запрошує до співпраці студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів, молодих фахівців, викладачів, науковців
та інших зацікавлених осіб!

 

 ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Графік виходу журналу:

Прийом матеріалів до № 2 (14) за 2023 р.

Останній день прийому статей – 27 листопада 2023 р. (включно)

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 31 січня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 29 лютого 2024 р.

____________________________________

Наразі здійснюється набір матеріалів до № 1 (15) за 2024 р.

Останній день прийому статей – 26 квітня 2024 р. (включно)

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 28 червня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 липня 2024 р.

____________________________________

Прийом матеріалів до № 2 (16) за 2024 р.

Останній день прийому статей – 26 листопада 2024 р. (включно)

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 28 січня 2025 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 28 лютого 2025 р.

 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у № 1 (15) за 2024 р. необхідно до 26 квітня включно заповнити довідку про автора (посилання) та надіслати на електронну пошту редакції Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Всі статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевіряються на плагіат.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

 

Опублікування є безоплатним у разі відповідності статей профілю журналу, а також їх науковій цінності.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень. Підтвердження проведеної оплати автор надсилає на e-mail.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_стаття, Іванов_квитанція.

 

 ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

1. Аквакультура

2. Водні біоресурси

3. Гідроекологія

4. Промисел

5. Іхтіопаразитологія

6. Сторінки історії

7. Методи і методики

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

 1. Обсяг статті – не менше 8 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

- поля верхнє та нижнє - 20 мм, ліве - 30 мм, праве – 15 мм;

- міжрядковий інтервал – 1,5;

- шрифт «Times New Roman» – 14;

- абзацний відступ – 12,5 мм (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску);

- текст вирівнюється по ширині.

2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

4. Транслітерований список літератури References  (оформлений згідно за міжнародним бібліографічним стандартом АРА).

 

СТРУКТУРА СТАТТІ:

1. Загальні вимоги:

Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- матеріали і методи дослідження;

- результати досліджень;

- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

3. Стаття повинна містити переклад назви статті англійською мовою, анотації та ключові слова українською та англійською мовами; обсяг анотації – мінімум 1800 знаків кожна, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

 

Стаття повинна мати такі структурні елементи:

- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);

- тематичний розділ журналу;

- назва статті українською, англійською мовами;

- прізвище та ініціали автора (-ів), науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання), адреса місця роботи (навчання), електронна скринька (не більше 3-х авторів) українською та англійською мовами;

- анотації та ключові слова українською та англійською мовами;

- список використаної літератури (оформлений згідно із ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»);

- транслітерований список літератури References. 

 

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ: 

Тематичний розділ: Промисел

УДК 639.2(476)

 

НАУКОВЕ ПІДҐРУНТЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО

РИБАЛЬСТВА У ВОДОЙМАХ УКРАЇНИ

 

2Пилипенко Ю.В. – д. с.-г. н., професор

1Наконечний І.В. – д. біол. н., професор

2Козичар М.В. – к. с.-г. н., доцент

1Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

2Херсонський державний аграрний університет

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

 

 

 

Анотація (мінімум 1800 знаків)

Ключові слова: мінімум 5-6 слів.

 

Текст статті.

 

SOME QUESTIONS OF THE SCIENTIFIC JUSTIFICATION

OF RECREATIONAL FISHERIES IN WATERS OF UKRAINE

 

2Pilipenko Yu.V. – Doctor of Agriculture, Professor

1Nakonechny I.V. – Doctor of Biology, Professor

2Kozychar M.V. – PhD (Agriculture), Associate Professor

1Mykolaiv V.О. Sukhomlynskyi National University

2Kherson State Agricultural University

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

Summary (at least 1800 characters)

Key words: at least 5-6 words

 

 

 

 ЛІТЕРАТУРА

1. Бузевич І. Ю. Сучасний стан промислу на дніпровських водосховищах. Рибне господарство. 2004. Вип. 63. С. 16–18.

REFERENCES

1. Buzevych I. Yu. (2004) Suchasnyi stan promyslu na dniprovskykh vodoskhovyshchakh [The current state of fishing in the Dnieper Reservoirs]. Rybne hospodarstvo [Fisheries]. vol. 63, pp.16–18.